Hjelp til jobb

Samarbeid om løsninger for JOBBmestring! NAV Valdres kjøper arbeidsrettede tjenester av Valdres KompetanseVekst as (VKV). VKV kan tilby tettere oppfølging på jobbområdet, enn hva NAV har kapasitet til.

Er du arbeidssøker og tror samarbeid med VKV kan være noe for deg, kan du kontakte NAV for å avklare nærmere. Blir du og NAV enige om at samarbeid med VKV kan være aktuelt, tar NAV kontakt med oss for å avtale en forhåndssamtale. Ønsker du mer informasjon, kan du også ringe oss direkte på tlf.nr. 61 35 63 50.

Bedrifter som trenger arbeidskraft og/eller kan tilby arbeidspraksis kan kontakte oss direkte!
Til bedrifter tilbyr vi også rådgivning knyttet til personalutfordringer og sykefraværsoppfølging samt tilbudet funksjonsvurdering (se fane på venstre side) som kan bidra til å avklare arbeidstakeres funksjon og tilretteleggingbehov. NAV kan gi tilretteleggingstilskudd til gjennomføring av funksjonsvurdering i bedrift.

Velkommen til arbeidsfokusert samarbeid!

Hovedoppgaven til VKV er å hjelpe folk til JOBB! Utfra den enkeltes situasjon og behov søker vi å finne gode løsninger!

Vi tilbyr hjelp til å:

 • Avklare veien videre knyttet til JOBB (kartlegging og karriereveiledning)
 • Bygge selvtillit og kompetanse for økt mestring (arbeidspraksis og utprøving, opplæring og ferdighetstrening)
 • Finne jobb, søke jobb og følge opp i overgangen til ordinær ansettelse

Tilbudene skreddersys til den enkeltes behov, med både individuell oppfølging og gruppeaktivitet:

 • Interessekartlegging og kariereveiledning
 • Jobbsøk og arbeidsmarkedskunnskap
 • Lese og skrivekartlegging/oppfølging
 • Arbeidshelse og stressmestring
 • Arbeidsrettede e-læringsprogrammer
 • Personlig økonomi
 • Fysisk aktivitet og livsstil

Alle arbeidsøkere ved VKV kan fritt benytte VKVs velutstyrte treningsrom i samarbeidsperioden!
Vi tilbyr også norsk-kurs og datakurs som er beskrevet under KURS i hovedmenyen.

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et helhetlig tilbud med arbeidspraksis og tett oppfølging for å fremme mestring og utvikling. Undervisning/opplæring og sosial trening kan også inngå også i tilbudet. Arbeidspraksis kan finne sted på ordinær arbeidsplass eller internt ved VKV. Arbeidspraksis i ordinær bedrift kan omfatte alle typer stillinger og bransjer, utfra situasjon og yrkesmål. VKV tilbyr ellers individuelt tilrettelagt arbeidspraksis og arbeidstrening innen butikk og verksted, lager og transport samt kontor/resepsjon. Du kan lese mer om VKVs verksted og butikk på egne sider under hovedmenyen.

Målet med tilbudet er tilnærming til lønnet arbeid/ansettelse i lønnet arbeid. Tilbudet har varighet i inntil 12 måneder, men avsluttes så snart målet er nådd.

Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige

Arbeidsrettet norskopplæring for fremmedspråklige er et arbeidsmarkedskurs for personer med behov for å styrke norskferdighetene for å kunne komme i jobb.

Kurset er tredelt.

 • 8 uker teori. Hovedfokus i den teoretiske delen av kurset er på å øke ferdighetene i norsk språk, med vekt på kommunikasjon knyttet til arbeidslivet. I tillegg har vi tema knyttet til jobbsøkerprosessen, kjennskap til norsk arbeidsliv, lover og regler. Hver deltaker vil få individuell veiledning og kartlegging, og støttes på veien mot sine mål.
 • 4 uker kombinert teori og arbeidspraksis. Arbeidspraksisen knyttes opp mot en relevant bransje for den enkelte. Fokuset er på å utvikle norskferdighetene, rettet direkte mot denne bransjen, og kjennskap til norsk arbeidslivs normer og regler. Parallelt med praksis er gruppa samla på VKV 2 dager i uka for å jobbe videre med teoretiske emner.
 • 8 uker arbeidspraksis. Fokuset er fortsatt på å utvikle norskferdighetene, rettet direkte mot den aktuelle bransjen. I tillegg er det viktige mål for den enkelte å bygge nettverk og vise hva han/hun kan bidra med, for å få en god attest og helst også et jobbtilbud.

Kurset er et helhetlig tilbud med arbeidspraksis og tett oppfølging for å fremme mestring og utvikling. Tilbudet er på full tid, og har en varighet på inntil 20 uker, men avsluttes så snart målet er nådd.

Aktuelt kurs nå:

 • 19.2.18 – 20.7.18
  Ta kontakt med: Kari Sandvik
  Ta kontakt

Jobb og muligheter

Jobb og muligheter er et arbeidsmarkedskurs for personer med behov for tett individuell oppfølging. Kurset er et helhetlig tilbud med arbeidspraksis og tett oppfølging for å fremme mestring og utvikling.

Ut fra behov har kurset opplæring og veiledning innen blant annet:

 • Bevisstgjøring i forhold til egen kompetanse og egne ressurser
 • Mestring, motivasjon og selvtillit
 • Livsstilstemaer som kosthold, mosjon, hygiene og problemløsningsstrategier
 • Kunnskap om arbeidsmarkedet og jobbsøking
 • Grunnleggende data, økonomistyring (egen økonomi) og språkopplæring
 • Relevant arbeidspraksis eller arbeidstrening med tett oppfølging. Arbeidspraksis finner sted  i ordinær bedrift, og kan omfatte alle typer stillinger og bransjer, utfra situasjon og yrkesmål.

Kursets målsetning er å støtte opp under og forberede deltakernes overgang til arbeid. Tiltaket skal bidra til å bedre deltakernes funksjonsevne og livskvalitet. I tillegg skal det utarbeides en plan for videre aktivitet mot arbeid eller annen varig inntektssikring for deltagere som ikke kommer ut i arbeid.

Tilbudet har varighet i inntil 35 uker, men avsluttes så snart målet er nådd.

Hjelpearbeider bygg

Hjelpearbeideer bygg er et arbeidsmarkedskurs for arbeidssøkere. Kurset er et helhetlig tilbud som kombinerer teoretisk opplæring og arbeidspraksis. Målsetning med kurset er å kvalifisere jobbsøkere for arbeid som hjelpearbeidere i entreprenørbransjen.

Kurset varer i 18 uker, og er på full tid.

Kursets innhold:

 • Arbeidslivets spilleregler
 • Bransjelære / bedriftslære
 • Lese, forstå og følge enkle tegninger som skal brukes i produksjon og vedlikeholdsoppgaver innen byggfag
 • Bruke enkle måleverktøy knyttet til oppgaver innen byggfag
 • Kurs i sikker bruk av farlig verktøy
 • Kurs i varmearbeid
 • Kurs i G11 stropp og anhuker
 • Kurs i førstehjelp
 • Kurs i HMS
 • Sertifisering i personløftere kl. A, B
 • Stillaskurs
 • Bevisstgjøring i forhold til egen kompetanse og egne ressurser
 • Livsstilstemaer som kosthold, mosjon, hygiene og problemløsningsstrategier
 • Kunnskap om arbeidsmarkedet og jobbsøking, grunnleggende digitale ferdigheter
 • Relevant arbeidspraksis i et entreprenørfirma.

 

Aktuelt kurs nå:

 • 4.12.17 – 20.4.18
  Koordinator: Kjersti Enger Jensen.
  Ta kontakt

Rettigheter og plikter

Du har både rettigheter og plikter i møte med Valdres KompetanseVekst as. – Du skal forvente noe av oss og vi skal forvente noe av deg!

 • Alle ansatte har taushetsplikt
 • Alle som møter VKV skal oppleve individuell, men likeverdig behandling
 • VKV skal sørge for arbeidsrettet opplæring og veiledning
 • Medvirkning og ansvar er sentrale verdier – du er hovedansvarlig for din prosess!
 • Gjensidig respekt, åpenhet og samspill er viktig for å lykkes!
 • Er du ikke tilfreds har du rett til å fremme en klage

folg-vkv folg-butikken