For Kommune

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Valdres KompetanseVekst as ønsker å bidra til at flyktningene som kommer til vårt distrikt raskest mulig skal bli selvhjulpne og en ressurs for Norge og Valdres.  Tilbudet er utarbeidet med bakgrunn i introduksjonsloven og behov IMDI påpeker.

Dette inkluderer:

  • Karrierekartlegging og –veiledning sett i sammenheng med individuell plan
  • Norsk- og samfunnsfagsopplæring jfr. introduksjonsprogrammet
  • Opplæring i arbeidsrelaterte tema aktuelle for arbeidstakere i Norge
  • Samarbeidsmøter med flyktningtjenesten, NAV og andre aktuelle hjelpeinstanser
  • Arbeidspraksis på en arbeidsplass valgt med utgangspunkt i karrierekartlegging og individuell plan
  • Tett oppfølging av introduksjonsdeltaker og arbeidsgiver i arbeidspraksis, for å få best mulig utbytte både språkmessig og yrkesmessig, gjennom å involvere og engasjere kolleger og ledelse samt knytte arbeid og språkundervisning tett sammen.
  • Oppfølging ved oppstart i ordinært arbeid

Valdres KompetanseVekst as leverer jobbrettet introduksjonsprogram til flyktninger bosatt i Etnedal kommune. Vi har muligheter for å tilby det samme til flere kommuner.

 

folg-vkv folg-butikken